Daisy

Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim divnu saradnju sa mladom dizajnerkom, i studentom Poljoprivrednog fakulteta Milicom Milić, koja stoji iza imena  DaisySkirts

Milica se bavi izradom unikatnih suknjica,kravata i košulja, izrađene od najnežnijih materijala pastelnih boja.

Umetnost zahteva da uvek budete originalni, kreativni i puni ideja, ali Milici Milić to ne predstavlja problem – ona inspiraciju pronalazi u svakom trenutku.

Imali sam tu čast i “slobodu” da kroz naš način rada i stilom fotografije predstavimo jedan od modela Milicinog rada, košulju i kravatu.

Kratak intervju o počecima, trenutnim projektima i planovima za budućnost:

Kada si shvatila da imaš talenat za dizajn i da treba da pokažeš drugima ono što radiš?

Još dok nisam počela ovim da se bavim, često sam sebi osmišljavala određene komade odeće i rado ih šila. Dizajniranje sam započela iz ljubavi prema modi i do toga je došlo sasvim spontano, bez ikakvog naročitog cilja. Donekle sam postala svesna toga, tek nakon određenog vremena i to na osnovu  utisaka drugih ljudi koji su videli moj rad. Upravo to mi je dalo podsticaj da nastavim dalje. Smatram da je potrebno  mnogo da učim i radim, kako bih taj talenat još bolje razvila.

Koji je bio prvi odevni predmet koji si dizajnirala?

Sve je započelo od suknji. One su i dalje zaštitni znak mog rada.

Kako opisuješ svoje kreacije?

Mogu reći da su to  romantični, ženstveni komadi sa malom dozom dečačkog. To sam najbolje prikazala u poslednjoj kolekciji koju sam nazvala 70’s pastel. Romantičnim, nežnim  suknjama  oplemenjenim  detaljima poput čipke, perli  i krzna, dodala sam malo kontrasta – košulje sa širokim manžetnama  i  kravate kao bitan aksesoar,  koje upotpunjuju  kolekciju. Često se poigravam  i  volim spoj ” mekanog”, nežnog  sa suprotnim elementima. Time postižem da suknje  nisu  isključivo elegantane  i  da nisu namenjene samo za neku  svečanost. Trudim  se da to budu komadi odeće koji se  mogu nositi u  različitim prilikama i koji se uklapaju  u različite stilove odevanja. Zbog toga kada radim fotografije, kombinacije koje modeli nose na njima su pretežno casual. Vodim računa da sve predstavim na malo drugačiji način i prikažem da se recimo, suknja od tila ne mora obavezno nositi uz štikle.

Šta te inspiriše dok praviš bajkovite kolekcije? 

Moram napomenuti da je ta “bajkovitost”  nastala  nesvesno. Moja zamisao nije bila da to budu bajkovite kreacije, odnosno suknje, koje su do sada bile jedine u ponudi,  ali sam vremenom shvatila da se najčešće tako doživljavaju.  Upravo se to vrlo sviđa damama, a ja se ne bunim zbog toga. Što se inspiracije tiče, ne bih mogla navesti šta me posebno inspiriše. Ideje su uvek tu i imam ih i suviše, ali se one ne mogu sve realizovati odjednom.  Svakako, svaki komad  u jednom trenutku pronađe svoje mesto.

U kom delu posla najviše uživaš?

Teško je pitanje, jer zaista uzivam u svemu na drugačiji način. Uvek kada završim sa jednom fazom, jedva čekam sledeću. Jako sam nestrpljiva da vidim kako će to što sam zamislila  izgledati na kraju. Momenat radosti, kada shvatim da je krajnji rezultat  baš onakav kakav sam želela da bude  je nesto me vuče da i dalje stvaram.

Da li te neko od dizajnera posebno inspiriše?

Chanel kreacije, kao i prelepe haljine koje je kreirao Oscar de la Renta, uvek me mogu inspirisati. Braća Dean and Dan Caten  koji stoje iza brenda Dsquared²  svojim kreacijama me oduševljavaju. Svaki put dok gledam njihove revije iznova uživam. Odeća koju oni dizajniraju stilski je sasvim drugačija od onoga što ja radim, tako da ne bih mogla reći da me inspirišu, ali bih rado ponela svaki njihov komad.

Koliko vremena je potrebno da se napravi jedan unikatni odevni predmet?

Vreme zavisi od kroja, da li ima nesto dodatno da se ručno zašije, a najviše od detalja koje treba prišiti, koji će činiti odevni komad  unikatnim. Ukoliko je u pitanju  malo zahtevniji model, izrada može potrajati nekoliko dana.

Kako izgleda tvoj proces stvaranja?
Ukoliko pripremam  kolekciju, prvi korak je osmišljavanje i skiciranje na papiru. Uglavnom volim da ona bude tematska, da ima određenu priču i da su modeli manje-više povezani. Najteži zadatak je pronaći odgovarajući materijal. On  mora da odgovara kroju, takođe da je udoban i kvalitetan. Ta potraga ponekad traje duže, nego što bi trebalo. Zatim sledi izrada i na kraju fotografisanje koje upotpunjuje celu priču.  Ponekad je potrebno određeno vreme kako bi se više različitih kreacija povezalo jednom temom.

Kako po tebi izgleda dama od stila?
Po mom mišljenju njeno odevanje mora potpuno biti usklađeno sa njenim držanjem tela, govorom, lepim manirima itd. Nije mi bitno toliko šta nosi na sebi, koliko način na koji to nosi. Za izgradnju sopstvenog stila potrebno je vreme i mislim da to dolazi i sa godinama. Takođe, smatram da stil ne može biti drastično menjan sa promenom modnih trendova, već da može biti upotpunjen  nekim aktuelnim komadom, jer dama od stila prati i modu.

Kakvi su ti planovi za naredni period? Da li ćeš ostati verna svom stilu i bojama ili planiraš promene?
Za sada ne planiram da uvodim  veće izmene. Radije bih ostala verna onome što sam do sada radila, naročito bojama.

Gde si se prvi put predstavila i na kakvim si projektima radila?
Moje prvo predstavljanje bilo je na jednom od Design marketa, u okviru Mikser house-a. Pozitivne reakcije, dale su mi vetar u ledja tako da sam nastavila da izlazim na sličnim marketima. Ove jeseni imala sam prvu samostalnu reviju koju je organizovao BAFE  tim, u prostoru SKC-a, u Beogradu. Takodje, u okviru iste manifestacije na reviji ZIPP IT, predstavila sam se jednom haljinom.

Da li su tvoje lične stilske (odevne) tendencije povezane sa onim što dizajniraš?
I nisu nešto naročito, ali priznajem od kako dizajniram suknje, počela sam mnogo češće da ih nosim i to na svoj način koji se često razlikuje od pomenutog  bajkovitog odevanja. Pre svega jako mi je bitno da se osećam udobno u tome što nosim. I garantujem da su suknje visokog struka idealne za taj osećaj udobnosti.

Da li misliš da u Srbiji ima interesovanja za unikatno, i koje je tvoje iskustvo?
Ima, ali nedovoljno. Mislim da je to vrlo zatvoren krug ljudi. To su uglavnom oni koji tačno znaju gde mogu kupiti unikatan  komad odeće i to rado čine. Stekla sam utisak da se plaše  reakcije drugih, ukoliko na sebi nose nešto što je malo drugačije od već viđenog. Možda grešim, ali bih svakako želela da se to promeni.

Više informacija o kreacijama i porudžbinama možete pronaći na linku:

DaisySkirts

It is my great pleasure to introduce you to the wonderful our cooperation with the young designer and student of the Faculty of Agriculture Milica Milic, who stands behind the name  DaisySkirts
Milica is creating unique skirts, ties and shirts, the pieces are made from the most tender materials colored with pastel colors.
Art requires you to always be original, creative and full of ideas, but for Milica Milic this is not a problem – she finds inspiration in every moment.
I had the honor and the “freedom” to present one of the Milica`s shirt and tie model in our own way and our own photography style.

Short interview about the humble beginnings, current projects and plans for the future:

When did you realize that you have a talent for design and that you should show others what you’re doing?
Until I started to with this, I often created and saw certain pieces of clothes for myself. I started designing for the love of fashion and it occurred spontaneously, without any particular objective. To some extent I became aware that, after a certain time, based on the impressions of other people who have seen my work. This is what encouraged me to go on. I think that there is a lot to learn and work, to better develop my talent.

What was the first garment you designed?
Everything has started from the skirt. They are still my trademark.

How would you describe your creations?
I can say that they are romantic, feminine pieces with a small dose of boyish. It’s the best shown in the last collection that I called 70’s pastel. Romantic, gentle skirts with refined details such as lace, beads and fur, I added a little contrast – shirts with wide collars and neckties as an essential accessory that complement the collection. Often I play and I like to blend “soft”, that is gentle with the opposite elements. This ensures that the skirts are not only stylish and are not intended only for a ceremony. I try to make pieces of clothing that can be worn in different circumstances and that fit into different styles of clothing. Therefore, when I take photos, combinations that models wear on them are mostly casual. I present and dispay all in a slightly different way, the skirt of tulle is not necessarily worn with heels.

What inspires you while you create a “fairy-tale” collections?
I have to mention that this “fairy-tale” was created unconsciously. My original idea was not to create a “fairy-tale” creations or skirts, which where the only item in offer, but I eventually realized that people experience them as such. That is what the ladies like, and I can not complain about that. As far as inspiration is concerned, I would not have been able to say what inspires me the most. Ideas are always there, and I often have too many of them, but they can not be implemented all at once. Sure, every piece at one point finds its own place.

At what part of the job you enjoy the most?
It’s hard to question, because I really enjoy everything in a different way. Whenever I finish a stage, I can not wait the next. I am very anxious to see how will the pieces I imagined turn out. A moment of joy, when I realize that the end result is just the way I wanted it to be, and this is something that is pulling me to continue to create.

Do you find a special inspiration in anydesigners work?
Chanel creations, and beautiful dresses created by Oscar de la Renta, always inspire me. Brothers Dean and Dan Caten behind the brand Dsquared² delight me witth their creations. Every time I watch their fashion shows I enjoy again and again. The style of their clothing is quite different from my style so I could not say that inspire me, but I would be happy to wear their every piece.

How long does it take to create a unique item of clothing?
It Depends on the cut, whether there is anything further to be hand-sewn, and if there are lot of of the details that need to be hand-stitched, which makes a piece of clothing unique. If it is more demanding model, production can take several days.

How does your process of creation?
If I am preparing a collection, the first step is designing and sketching on paper. Mostly I like it to be thematic, to have a particular story and that the models are more or less connected. The most difficult task is to find the appropriate material. It must match the pattern, it must also be comfortable and high quality. This quest sometimes takes longer than it should have. Then the production follows and at the end a photo shooting, which completes the whole story. Sometimes it takes a certain time in order to connect several different creations to one topic.

How, in your opinion looks a lady of style?
In my opinion, her clothes should be fully harmonized with her posture, speech, manners, etc. I do not care so much what she wears, as much as how she wears it. It takes time to build your own style and I think it comes with age. Also, I think that style can not be drastically altered with changing fashion trends, but it can be supplemented with an trendy piece because the lady of style also follows fashion.

What are your plans for the future? Are you going to stay true to your style and colors, or do you plan some changes?
For now I do not plan to introduce major changes. I’d rather stay true to what I’ve done so far, especially the colors.

Where were did you first introduced yourself to public and on what kind of projects were you working?
My First presentation was on one of the Design market, within the Mikser house-a. Positive reactions gave me the wind in my sails so I continued to exhibit in similar markets. This fall, I had the first solo show organized by BAFE team, in the space of SKC in Belgrade. Also, I presented myself with one dress in a show called ZIPP IT, which was a part of the same manifestation.

Are your personal style (clothing) trends associated with what you design?
They are not, but I confess that since I started with skirt designes, I began to wear them more frequently and in my own way, which is often different from the mentioned fairy-tale style. First of all it is very important to feel comfortable in what I wear. And I guarantee that the high waist skirts are ideal for that feeling of comfort

Do you think that people in Serbia are interested in a unique, and what is your experience?

There is, but not enough. I think it’s a very closed circle of people.These are generally the ones who know exactly where they can buy a unique piece of clothing and gladly do so. I got the impression that they fear from the reactions of others, if they wear something that is a little different from the already seen. Maybe I’m wrong, but I would definitely like for this to change.

More information about the designs and orders can be found here:

DaisySkirts

_mg_8772

_mg_8623_mg_8630_mg_8762_mg_8633-copy

_mg_8598

_mg_8724_mg_8758_mg_8570_mg_8573_mg_8706_mg_8675-copy_mg_8661_mg_8571_mg_8565_mg_8653_mg_8602

Follow my blog with Bloglovin

2 Comments

Add yours →

 1. Such a gorgeous look! The tie is fantastic

  xxx, Eva
  http://www.dark-rebel.com

  Liked by 1 person

 2. Dragi Majo i Borise, zbog vaše originalnosti odlučila sam da vas nominujem za za The Versatile Blogger Award, a detalje možete pogledati kod mene na blogu https://jesuismila.wordpress.com/2017/04/05/versatile-blogger-award/

  Uživajte 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: